Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ HET LIDMAATSCHAP VAN HARMONIE TERHEIJDEN

 Artikel 1: Lidmaatschap

 1. U kunt uzelf het gehele jaar aanmelden voor het lidmaatschap.
 2. Het lidmaatschap gaat u aan voor een heel seizoen (1 augustus tot en met 31 juli van het lopende seizoen).
 3. Het lidmaatschap kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door het lid of door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiging. U dient schriftelijk op te zeggen bij de secretaris van Harmonie Terheijden. Hierbij wordt u niet vrijgesteld van uw contributieverplichting (zie artikel 2: Contributie en overige bijdragen).
 4. Het lidmaatschap eindigt door:
  • Schriftelijke opzegging door het lid;
  • Schriftelijke opzegging door het bestuur van Harmonie Terheijden (deze vorm van opzegging is alleen mogelijk wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij het lidmaatschap continueert);
  • Overlijden;
  • Ontzetting (het bestuur kan alleen tot ontzetting besluiten als het lid handelt in strijd met de reglementen, statuten of besluiten).

Artikel 2: Contributie en overige bijdragen

 1. Als lid bent u verplicht maandelijks contributie te betalen. Uw contributieverplichting geldt voor een heel seizoen. Om uw contributieverplichting te annuleren, dient u, voor 1 juli van het lopend seizoen, uzelf schriftelijk af te melden bij het secretariaat van Harmonie Terheijden[1].
 2. De hoogte van de contributie wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie kan hierdoor jaarlijks worden aangepast. U kunt het actuele tarief van de contributie terugvinden op de website harmonieterheijden.nl. Het tarief voor het seizoen 2023-2024 is vastgesteld op € 15,00 per maand[2].
 3. Lesgelden zijn niet inbegrepen in de contributieprijs. De actuele lesgelden kunt u opvragen bij opleidingscoördinatoren of de penningmeester van Harmonie Terheijden.
 4. De contributiekosten en lesgelden worden gezamenlijk geïncasseerd. Indien u hiervan een uitgebreid overzicht wilt, kunt u dit opvragen bij de penningmeester. De contributie en (indien van toepassing) lesgelden dienen maandelijks, al dan niet middels automatische incasso te worden voldaan op rekeningnummer NL53RABO0150604017.
 5. Indien u de contributie en/of de lesgelden niet of niet geheel kunt betalen, kunt u gebruik maken van een betalingsregeling. Een betalingsregeling kunt u aanvragen bij het bestuur.
 6. Wanneer u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet en geen betalingsregeling heeft aangevraagd, ontvangt u een aanmaning van de penningmeester. Indien hierop geen betaling volgt, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

 Artikel 3: Bruikleen instrument

 1. Het lid maakt wel/geen gebruik van een instrument van Harmonie Terheijden.

Het lid maakt gebruikt van een…………………………………………………………………………(naam instrument)

Naam/nummer instrument

………………………………………………………………….…………………………………………………………………

 1. Deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn tevens de bruikleenovereenkomst voor het gebruik van het instrument van Harmonie Terheijden.
 1. U dient het instrument zorgvuldig te onderhouden en ervoor te zorgen dat u het instrument niet beschadigd (zie ook artikel 4: Onderhoud instrument).
 2. Bij verlies van en/of schade aan het instrument door grove nalatigheid of (moedwillige) vernieling zullen de kosten ter reparatie of vervanging worden verhaald op u[3].
 3. U mag een instrument, dat u in bruikleen heeft, alleen gebruiken bij activiteiten van Harmonie Terheijden waarbij het gebruik van het instrument is gevraagd (voor een omschrijving van activiteiten, zie artikel 11: Activiteiten). Voor het gebruik van het instrument buiten de activiteiten van Harmonie Terheijden is toestemming van de instrumentenbeheerder vereist.

Artikel 4: Onderhoud instrument

 1. Bruikleen instrument van de vereniging
  • Wanneer u een instrument in bruikleen heeft van Harmonie Terheijden, bent u verplicht dit instrument aan te bieden ter onderhoud aan een, door de instrumentenbeheerder, aangewezen reparateur. De instrumentenbeheerder zal tijdig aangeven, wanneer u het instrument ter onderhoud moet aanbieden.
  • Wanneer u constateert dat uw instrument onderhoud nodig heeft, geeft u dit aan bij de daarvoor aangewezen instrumentenbeheerder. Deze zal beoordelen of u het instrument mag aanbieden bij de daarvoor aangewezen reparateur. Aankopen, onderhoud en/of reparaties zonder toestemming van de instrumentenbeheerder worden niet door Harmonie Terheijden vergoed.
  • Blijk achteraf dat er sprake is van grove nalatigheid of moedwillige vernieling, de reparateur zal uitsluitsel hierover bieden, dan zal de Harmonie deze kosten op het lid verhalen.
 2. Instrument dat niet van Harmonie Terheijden is
  Wanneer u gebruik maakt van een instrument dat niet van Harmonie Terheijden is en u dit instrument gebruikt tijdens repetities/lessen/concerten aangeboden door Harmonie Terheijden, dan heeft u recht op onderhoud en reparatie van het instrument voor zover dit regulier onderhoud betreft.

De instrumentbeheerder zal in dit geval bepalen welke reparateur het instrument zal onderhouden/repareren. Hiervoor dient u vooraf toestemming te vragen aan de instrumentbeheerder van de Harmonie. Aankopen, onderhoud en/of reparaties zonder toestemming van de instrumentenbeheerder worden niet door Harmonie Terheijden vergoed.

Artikel 5: Verzekering

 1. Alle instrumenten zijn verzekerd op kosten van Harmonie Terheijden, ook uw “eigen” instrument kunt u mee laten verzekeren op kosten van Harmonie Terheijden. U dient hier toestemming voor te vragen bij de instrumentbeheerder.

 Artikel 6: Gebruiksmiddelen

 1. Harmonie Terheijden zal de volgende middelen kosteloos aanbieden voor de instrumenten en het lidmaatschap
  1. Instrument, mondstuk en koffer;
  2. Demper
  3. Harpje, indien het instrument ook wordt gebruikt bij straatoptredens; en
  4. Muziekpartijen, met uitzondering van de partijen die het lid nodig heeft tijdens de privé-muziek- lessen.
 2. Indien een ander mondstuk nodig is, dan wordt deze vervangen, na toestemming van de instrumentbeheerder, tegen inlevering van het huidige mondstuk.
 3. Vervanging van de instrumentkoffer of standaard t.b.v. het instrument is voor rekening van het lid.
 4. Tevens ontvangt de gebruiker de volgende gebruiksmiddelen van Harmonie Terheijden:
  1. Voor de rietblazers maximaal 5 normale rietjes of 1 kunststof rietje per persoon per seizoen. Leerlingen op een rietinstrument krijgen de rietjes volledig vergoed tot het behalen van het A-diploma HaFaBra of een vergelijkbaar niveau indien men geen examen aflegt
  2. Eenmalig olie en vet bij uitlevering van het instrument
  3. Eenmalig een marsenboekje, indien het lid deelneemt aan straatoptredens
  4. Voor de slagwerkwerkers maximaal 1 set van 2 trommelstokken per seizoen
 5. Aanvulling of vervanging van de middelen genoemd onder artikel 6.4. zijn voor eigen rekening van het lid.
 6. Bij opzegging van het lidmaatschap dient u het bruikleeninstrument met bijbehorende gebruiksmiddelen, zoals hierboven vermeld: gebruiksmiddelen die door Harmonie Terheijden worden verstrekt bij uitlevering van het instrument m.u.v. de gebruikte rietjes, binnen 14 dagen bij de instrumentenbeheerder in te leveren in de staat waarin u het ontving (met in acht name van normale slijtage).

Artikel 7: Benodigdheden

 1. U dient een muziekstandaard aan te schaffen, evenals muziekpartijen die de docent aandraagt tijdens de muziekles.

Artikel 8: Uniformenbeleid

 1. Ieder actief lid (bij deelname aan de orkesten of de slagwerkgroep) heeft recht op een uniform of uniforme kleding (hierna: Uniform).
 2. Ieder lid is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van zijn of haar uniform.
 3. Beschadigingen aan het uniform ontstaan door nalatigheid of moedwillige vernieling van het lid worden na beoordeling van uniformbeheerder hersteld op kosten van het lid.
 4. Zwarte schoenen, witte overhemden, spijkerbroeken, zwarte sokken en pantykousjes kunnen onderdeel van het uniform zijn. Het lid dient hier zelf zorg voor te dragen.
 5. Indien een uniform dient te worden vervangen, zal Harmonie Terheijden tegen inlevering van het oude uniform zorg dragen voor een ander uniform.
 6. Het uniform dient te worden gereinigd volgens de etiketten, zoals aangebracht in de kleding. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. De uniformen moeten chemisch gereinigd (stomerij) worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid.
 7. De uniformen blijft te allen tijde eigendom van Harmonie Terheijden.
 8. Bij opzegging van het lidmaatschap of inlevering van het uniform dient u het uniform gereinigd in te leveren bij de uniformbeheerder. Indien u het uniform ongereinigd inlevert, zal reiniging op uw kosten plaatsvinden. Het uniform dient onbeschadigd te worden ingeleverd (met uitzondering van de gebruikelijke slijtage).
 9. Bij verlies van of schade aan het uniform door grove nalatigheid of moedwillige vernieling zullen de kosten van reparatie of vervanging op het lid worden verhaald.

 Artikel 9: Opleiding/lessen

 1. Met toestemming van de opleidingscoördinator mag u gebruik maken van muziekles door een daartoe aangewezen docent/instructeur.
 2. De lessen worden per seizoen (1 augustus tot en met 31 juli) aangeboden.
 3. U dient voor 1 juli van het lopend seizoen bij de opleidingscoördinator kenbaar te maken of u het seizoen erna lessen wilt volgen. Zonder reactie zal er sprake zijn van stilzwijgende voortzetting.
 4. Er is geen recht op restitutie bij het vervallen van de les door afzegging van het lid.

Artikel 10: Examens

 1. Het is mogelijk om examens te behalen, tijdens u lidmaatschap bij Harmonie Terheijden. Deze examens geven aan wat uw muzikale niveau is. De examenkosten worden vergoed door Harmonie Terheijden, alle meerkosten zijn voor rekening van het lid.
 2. Voor het volgen van de opleiding, tot het doen van het examen, is lesgeld verschuldigd. Vanwege de hoge kosten die vereniging moet bijdragen aan het volgen van een opleiding door leden is een terugbetalingsregeling van toepassing
  • Indien u uw lidmaatschap binnen 1 jaar na het afleggen van uw examen opzegt , bent u € 100,- verschuldigd.
  • Indien u uw lidmaatschap binnen 2 jaar na het afleggen van uw examen opzegt, bent u € 50,- verschuldigd.

Artikel 11: Les- en examenkosten 

 1. Het lesgeld voor seizoen 2023/ 2024 is vastgesteld op € 20,- per persoon, per maand.
 2. De kosten met betrekking tot het afleggen van het examen is voor rekening van de vereniging.
 3. Specificatie rondom (lesgeld)kosten en (les)duur kan worden opgevraagd bij de muziekcoördinator

Artikel 12: Activiteiten

 1. Het lid wordt aanwezig geacht tijdens activiteiten van Harmonie Terheijden.
 2. Onder activiteiten wordt onder andere verstaan:
  • Repetities
  • Concerten
  • Serenades
  • Jaarvergadering
 3. Naast deze genoemde activiteiten zijn er jaarlijkse wisselende activiteiten. Ook bij deze activiteiten wordt het lid geacht aanwezig te zijn.
 4. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, dient u uzelf tijdig af te melden bij de daarvoor aangewezen personen.

 Terheijden, juli 2023

[1] Op Harmonie Terheijden is het Rechtspersonenrecht van toepassing. Conform artikel 2:35 Burgerlijk Wetboek is de maandelijkse contributie- en lesgelden gedurende het gehele lopende seizoen verschuldigd.

[2] De hoogte van de contributie kan worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.

[3] Grove nalatigheid of moedwillige vernieling: “de bewuste niet-naleving van de elementaire regels van voorzichtigheid en veiligheid die op verkregen eigendommen van Harmonie Terheijden of voor Harmonie Terheijden dienende voorwerpen van toepassing zijn.