Privacy verklaring

Privacyverklaring Harmonie Terheijden

 Persoonsgegevens
Harmonie Terheijden, statutair gevestigd te Terheijden aan de Bredaseweg 10 en vindbaar onder het KvK nummer 40280697, verwerkt persoonsgegevens voor goede uitvoer van haar diensten en wegens het verstrekken van deze gegevens door jezelf. De volgende persoonsgegevens worden door Harmonie Terheijden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • (Bank)rekeningnummer

Indien de aanlevering van gegevens geschiedt door minderjarige personen dan worden ook de volgende gegevens opgevraagd van de wettelijk vertegenwoordiger

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Geboortedatum

Als lid of wettelijk vertegenwoordiger heb je het recht om gegevens niet aan te leveren aan de vereniging. Het niet aanleveren kan betekenen voor de vereniging dat er geen volledige uitvoer kan plaatsvinden van de diensten die Harmonie Terheijden aanbiedt. Het bestuur zal in contact treden met jou en kijken naar een passende oplossing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als lid of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige van Harmonie Terheijden heb je het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek indienen, voor één van deze handelingen, kan door het sturen van een e-mail naar info@harmonieterheijden.nl. Vermeld in deze e-mail het verzoek en daarbij je telefoonnummer. De verwerker van deze aanvraag wordt, alvorens de verwerking plaatsvindt, binnen vier weken gebeld om te verifiëren of de aanvraag daadwerkelijk van diegene afkwam. Dit ter bescherming van de privacy.

Delen met anderen
Harmonie Terheijden deelt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens met

 • De gemeente Drimmelen. Dit heeft als doel het verkrijgen van subsidie.
 • Een andere muziekvereniging in geval van overschrijving. Je kan jouw persoonsgegevens opvragen om jezelf over te laten schrijven. Je dient hiervoor per e-mail een verzoek in bij de secretaris. Hierin moet je kenbaar maken welke persoonsgegevens, die Harmonie Terheijden heeft, gedeeld dienen te worden met de muziekvereniging.
 • Indien en voor zover noodzakelijk worden naam, telefoonnummer en e-mailadres van het lid dat lesactiviteiten afneemt doorgegeven aan de betrokken docent.
 • Indien een lid van Harmonie Terheijden examen wil doen voor het instrument wat bespeeld wordt, worden naam en geboortedatum doorgeven aan de muziekschool waar het examen afgenomen wordt.
 • Aan BUMA/Stemra worden naam, adres, woonplaats, e-mailadres en bespeeld instrument doorgegeven in verband met afdracht auteursrechten voor gebruik bladmuziek.
 • Aan de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen worden eveneens naam, adres, woonplaats en e-mailadres doorgegeven ten behoeve van de bondsregistratie en contributie.

Er worden nimmer persoonsgegevens gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Intrekken toestemming
Ieder lid of de wettelijk vertegenwoordiger heeft te allen tijde het recht om toestemming voor het delen van persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming gebeurt door het lid zelf bij de secretaris van de vereniging via het e-mailadres info@harmonieterheijden.nl. Vermeld in deze e-mail het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent. Binnen vier weken na dagtekening van de intrekking neemt de secretaris, ter verificatie, telefonisch contact met je op. Waarna dit is gebeurd, wordt direct het delen van persoonsgegevens beëindigd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website www.harmonieterheijden.nl heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van jonge websitebezoekers. Indien de websitebezoeker jonger is dan 16 jaar dienen ze toestemming te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger. Helaas, is voor Harmonie Terheijden deze leeftijdsdistrectie niet controleerbaar, daarom vragen wij de wettelijk vertegenwoordiger betrokken te blijven bij de online activiteiten die plaatsvinden op of via de website www.harmonieterheijden.nl

Ben je ervan overtuigd dat er toch bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van jonge websitebezoekers verzameld, neem dan direct contact op met het bestuur van Harmonie Terheijden via het e-mailadres info@harmonieterheijden.nl. De leden van het bestuur zijn het eerste aanspreekpunt inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanverwante wet- en regelgeving.

Op onze website worden foto’s en video’s verzameld van activiteiten die plaatsvinden bij of via Harmonie Terheijden. Het kan zijn dat jijzelf of een minderjarige op één van deze foto’s zichtbaar is. Mocht je daartegen bezwaar hebben, dan kun je een aanvraag doen tot verwijderen van deze mediabestanden dan wel het onherkenbaar maken van jezelf of de minderjarige. Voor de minderjarige kan enkel de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor bezwaar maken.

Naast de website van Harmonie Terheijden is er ook een Facebookpagina. Ook op deze pagina kunnen mediabestanden gepubliceerd worden. Hierbij geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor de website.

Het bezwaar maken tegen de mediabestanden kan via info@harmonieterheijden.nl

Waarom verwerkt Harmonie Terheijden persoonsgegevens
Harmonie Terheijden verwerkt de persoonsgegevens van leden voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de (contributie)betaling(en)
 • Het kunnen informeren van de leden over activiteiten in de toekomst en andere van relevante informatie
 • Het kunnen verkrijgen van subsidie voor de leden die deelnemen aan lesactiviteiten

Gegevensbewaring
Harmonie Terheijden bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om tot goede uitvoer van de vereniging te komen. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is verplicht gesteld op 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Hierbij wordt de volgende regel gehanteerd; Datum uitschrijving + 7 jaar.

Na afloop van deze bewaartermijn worden zowel de fysieke persoonsgegevens (indien aanwezig) en de digitale persoonsgegevens volledig verwijderd. Dit betekent dat er geen archivering plaatsvindt van persoonsgegevens.

Beveiliging
Harmonie Terheijden neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofd wijzigen en onbevoegde toegang te voorkomen. Mocht jij als lid of als wettelijk vertegenwoordiger de indruk krijgen dat er niet afdoende beveiligd is dan wil het bestuur van de vereniging vragen om via info@harmonieterheijden.nl of één van de bestuursleden contact op te nemen.

Verwerkingsregister

Alle persoonsgegevens die verwerkt worden door de Harmonie zijn vindbaar in het verwerkingsregister van Harmonie Terheijden. Deze zijn opvraagbaar via info@harmonieterheijden.nl. Uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening van de aanvraag worden deze aan de aanvrager per e-mail beveiligd aangeleverd.

Klacht

Ben jij het als lid of wettelijk vertegenwoordig niet eens met de gegevensverwerking, vastlegging of andere zaken die spelen rondom persoonsgegevens dan kan er een klacht ingediend worden bij het bestuur. Het bestuur zal deze klacht binnen vier weken na dagtekening behandelen en hierop naar je een terugkoppeling geven.

©2021 Harmonie Terheijden